ELEKTRONSKO POPUNJAVANJE PRIJAVE

Beograd, Srbija, 04-05 jun 2019

Beogradski Sajam, Hala III

Multi Solution Consult d.o.o.

Aleksandra Stamboliskog 3a

Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3674427

team@belgradegaming.com

A1 prijava

IZLAGAČKA PRIJAVA

Rok za prijavljivanje do 05. maja 2019.

Napomena: Obavezno original popunjene, potpisane i overene prijave pošaljite poštom, a skenirani primerak e-mailom!

Pun naziv preduzeća /
izlagača:

Kontakt osoba,
Telefon, E-mail:

Adresa
(grad, poštanski broj, ulica i broj):

PIB:

IZLAGAČI

Pravna lica koja zakupljuju određeni izlagački prostor i plaćaju izlagačku upisninu.
U cenu izlagačke upisnine uračunate su sledeće usluge:
a) Besplatne izlagačke propusnice
b) Parking propusnice za 2 vozila za zakup do 50m²; za 3 vozila za zakup od 51 do 100 m²; za 4 vozila za zakup preko 100 m²
c) Isticanje u zvaničnom sajamskom katalogu

KO-IZLAGAČI

Posebno pravno lice, koje izlagač predstavlja.
U cenu suizlagačke upisnine uračunate su sledeće usluge:
a) Dve besplatne izlagačke propusnice
b) Jedna besplatna parking propusnica
c) Isticanje u zvaničnom sajamskom katalogu
Napomena:
Izlagač ima pravo da istakne natpise jednog ili više suizlagača, na svom štandu, samo ukoliko ih je prijavio Belgrade Future Gaming sajmu u posebnim prijavama za svakog suizlagača. Ukoliko izlagač ne prijavi suizlagače (u posebnim prijavama), Belgrade Future Gaming sajam се naplatiti, naknadno, od izlagača troškove suizlagačkih upisnina za svakog narednog suizlagača.

OSTALE ODREDBE

Radno vreme
Radno vreme sajma za posetioce je od 10 do 18 časova. Izlagač se obavezuje da poštuje termin otvaranja i zatvaranja sajamske manifestacije, a posebno da štand sa eksponatima bude u funkciji do zatvaranja manifestacije. Zaposleni na štandu su dužni da na štandu budu najmanje 30 minuta pre otvaranja sajma.
Prijava za dodatne usluge
Belgrade Future Gaming sajam dostavlja izlagačima i prijavu za korišćenje dodatnih usluga - električne energije, vode, interneta, dodatnih parking propusnica, i drugih usluga, koje izlagač treba da popuni, prema svojim potrebama i vrati Belgrade Future Gaming sajmu u određenom roku.

U protivnom, sajam ne preuzima obavezu da izlagaču obezbedi navedene usluge. Visina naknade po ovom osnovu odredena je u Prijavi za dodatne usluge.
Overa projekta
Za period montaže i demontaže štanda izlagači, odnosno njihovi izvođači koji samostalno vrše izgradnju štanda, рlаćајu obaveznu nadoknadu zajedničkih troškova. Visina naknade po ovom osnovu određena je u Prijavi za izgradnju štanda.
Osiguranje
Na svim priredbama koje se održavaju na Beogradskom sajmu eksponati i druga imovina izlagača moraju da budu osigurani preko osiguravajućih kompanija u zemlji ili inostranstvu. Odgovornost za štetu nastalu na eksponatima i drugoj imovini izlagača, ukoliko nisu osigurani, u potpunost snosi izlagač. Osiguranje eksponata i druge imovine je obaveza izlagača.

UGOVARANJE I NAČIN PLAĆANJA

Izlagač se obavezuje da izvrši plaćanje:
Rok za plaćanje celokupnog iznosa, na osnovu podnetih prijava, je 15. mај 2019. godine.

Naplata se obezbeđuje u skladu sa Zakonom o platnom prometu Republike 5rbije. U slučaju plaćanja posle ugovorenog roka, izlagač рlаćа kamatu po zvanično objavljenoj zakonskoj zateznoj kamati. Ukoliko u momentu obračuna nije poznata zatezna kamata primenjuje se index iz prethodnog meseca.

Izlagač mоžе da povuče podnetu prijavu za učestvovanje u roku od 5 dana od dana podnosenja prijave.

U slučaju da podnetu prijavu za učestvovanje povuče posle navedenog roka, izlagač је obavezan da organizatoru plati zakupninu za prijavljeni izložbeni prostor, izlagačku upisninu, kao i ostale troskove nastale odustajanjem izlagača.
Prijava za učestvovanje ima pravnu snagu ugovora. Ugovorne strane su se sporazumele da eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora rešava nadležni sud u Beogradu.

Popunjava izlagač: Ovim potvrdujemo da prihvatamo gore navedene opste uslove.

Datum
Potpis ovlašćenog lica:
Pečat