Kontaktirajte nas: +381 11 367 44 27 | team@belgradegaming.com

Uputstvo za izlagače

Belgrade Future Gaming

Organizator: Multi Solution Consult doo
Aleksandra Stamboliskog 3a, 10040 Beograd, Republika Srbija
Datum održavanja: 04. i 05. jun 2019. godine
Vreme održavanja: 10.00–18.00 časova
Mesto: Beogradski sajam – Hala 3
Bulevar vojvode Mišića 14, 11 000 Beograd, Republika Srbija

 

HALA 3 - ULAZ ZA IZLAGAČE

 

 

Radno vreme Hale 3 za potrebe izgradnje štandova je od 8.00 do 20.00 časova, u periodu od 31. maja do 03. juna, dok će 04. i 05. juna radno vreme Hale 3 biti od 8.00 do 9.30 časova.


Rasklapanje štandova počinje 05. juna u 18.30 časova, a trebalo bi da se završi do 07. juna u 20.00 časova.


Izlagačke trakice, držače i parking propusnice možete preuzeti u kancelariji inspektora Hale 3, od 10.00 do 15.00 časova svakog dana počevši od petka, 31.05.2019, pa sve do04.06.2019.

Za bilo koju informaciju u vezi sa izgradnjom štanda u Hali 3 (gradnja van radnog vremena, itd.) možete se obratiti inspektoru Hale.

 

ŠTANDOVI

 

Potrebno je dostaviti pun naziv i adresu firme koja gradi štand (spisak radnika koji će raditi na izgradnji štanda nije potreban).


Po dolasku na prostor Beogradskog sajma, odnosno pre unošenja konstrukcije u Halu 3, neophodno je javiti se inspektoru Hale 3, koji će izlagača uputiti na mesto obeleženo za izgradnju standa i obezbediti ostale naručene tahničke usluge.


Minimalna visina tipskog štanda mora biti 2.5 m, a maksimalna 3m.


Dozvoljena visina konstrukcije pregradnih zidova štanda je 3m.


Ukoliko reklamne kule, stubovi, zidni panoi ili drugo, prelaze visinu od 3 m neophodna je saglasnost organizatora. Svaki izlagač je dužan da napravi svoj zid, bez obzira na postojanje zida susednog štanda. Ukoliko izlagač želi da koristi zid susednog štanda kao svoj, potrebno mu je pismeno odobrenje izlagača sa tog štanda. Odobrenje treba dostaviti uz projekat.


Dužnost izlagača je da poštuju pravila koja se tiču njenog očuvanja (ne smeju da oštećuju zidove i pod Hale ili bilokoji drugi njen deo). Pravila se moraju poštovati tokom montiranja i demontiranja štandova, kao i za vreme trajanja same manifestacije. Zabranjeno je zakucavanje, zavrtanje, lepljenje, zavarivanje, bušenje ili slično, bilo kog dela Hale.


Prilikom postavljanja svetiljki ili drugih izvora osvetljenja, neophodno je voditi računa da njihova udaljenost od zapaljivih površina bude najmanje 40cm.

Pod štanda se, ukoliko je to potrebno, može podići najvise za 20cm. Podna konstrukcija mora da bude bezbedna za hodanje, da bude obrađena po ivicama i montirana tako da ne ošteti pod Hale.


Izlagač ne sme da postavlja eksponate izvan izložbenog prostora koji je zakupio.


Neophodno je voditi računa o tome da se ni na koji način ne ugrožava prostor susednog ili nekog drugog štanda, bilo zaklanjanjem štanda, njegovih postera ili slobodnog prilaza istom. Neophodno je voditi računa da put do hidranta za gašenje požara i razvodnog ormana za struju ostane prohodan.


SAMO ZA SAMOSTALNU GRADNJU


Projekat štanda šalje se organizatoru na odobrenje u 3D formatu na e-mail:
3d@belgradegaming.com dobila potvrda da štand ispunjava tehnicke uslove za izgradnju.


Važno: Bez odobrenja projekta izgradnja štanda se ne može započeti!


TEHNIČKE USLUGE (priključak električne energije, interneta i vode)


Priključak za električnu energiju:

 

Sajam raspolaže naponom od 220 V monofazne i 3 x 380 V trofazne naizmenične struje od 50 Hz. Izlagači su u obavezi da vode računa o tome da sva instalacija i aparati budu prilagođeni tom naponu. Ukoliko ipak postoji potreba za snagom većom od 15 kW izlagač to treba da napomene u prijavi kako bi se obezbedio odgovarajući priključak.

Štand može imati razvodnu tablu koju obezbeđuje Sajam (nije uračunata u cenu priključka) ili može imati sopstvenu koja će biti priključena na mrežu. Priključak instalacije mora odobriti inspektor Hale 3. Sve instalacije moraju odgovarati tehničkim propisima, u suprotnom neće biti priključene dok se ne ispune tehnički uslovi. Nakon obezbeđivanja odgovarajućeg priključka sa naznačenim tehničkim kapacitetom potrošnje (bilo da se električna energija koristi za potrebe rasvete štanda ili demonstriranje eksponata) izlagač ne sme da vrši izmene i dopune na instalaciji niti da pređe dozvoljeni kapacitet potrošnje.
 

Sve vrste priključaka električnih instalacija i njihove cene navedeni su u prijavi T na internet
sajtu www.belgradegaming.com.


Priključak za internet:


Ukoliko je izlagačima neophodan internet, to treba da navedu u prijavi. Postoji mogućnost bežične i UTP konekcije. Sve vrste internet paketa (razlika je u jačini i u ceni) navedene su u prijavi T na internet sajtu www.belgradegaming.com.
 

Priključak za vodu:

 

Ukoliko je izlagačima potrebna vodovodna instalacija, to bi trebalo navesti u prijavi. Moguć je priključak na vodovodnu instalaciju Sajma. Priključak na instalaciju može izvršiti isključivo stručno lice Sajma. Sve vrste vodovodnih instalicija i cene navedeni su u prijavi T na internet sajtu www.belgradegaming.com.
Ostale tehnicke usluge navedene su sa cenama u prijavi T na internet sajtu www.belgradegaming.com


NAPOMENA ZA TEHNIČKE USLOVE


Organizator je u obavezi da sve vrste tehničkih usluga obezbedi na štandu predviđenom za određenu uslugu i samo tu se garantuje kvalitet usluge. Izlagači moraju imati u vidu koliko će korisnika koristiti određeni priključak, te da u skladu sa tim naruče tehničke usluge.

U slučaju da kvalitet usluge izostane usled nesrazmere broja korisnika i kapaciteta određene usluge, organizator ne snosi odgovornost.
 

Reklamne usluge

 

Za reklamne usluge u Hali potrebno je obratiti se organizatoru: team@belgradegaming.com

Za reklamne usluge van Hale potrebno je obratiti se marketinškoj službi Sajma: gordana.minic@sajam.rs, snezana.raznatovic@sajam.rs


Parking propusnice


Za teretna vozila kojima dovozite materijal za gradnju ili eksponate inspektor Hale 3 će Vam overiti karticu za parking (možete je preuzeti na ulazu u krug Beogradskog sajma). Uz ovu karticu moći ćete besplatno da napustite krug Beogradskog sajma.


Parking propusnice za vozila koja koriste izlagači mogu se preuzeti u kancelariji inspektora

Hale 3 od 10.00 do 15.00 časova svakog dana, počevši od 31.05 do 04.06.2019.

Parking propusnice važe od 01 do 07. juna 2019. godine.

Overa parking propusnica je isključivo u nadležnosti inspektora Hale 3 Beogradskog sajma.

 

Špediterske usluge


Istovar /Utovar eksponata viljuskarom
Istovar /Utovar  eksponata, odnosno unos i iznos iz hale viljuškarom možete izvršiti isključivo preko firme RightThing:
rightthingaero@gmail.com

Molimo vas da blagovremeno zakažete termin istovara.

Teritorija Beogradskog sajma je carinsko područje za robu koja se izlaže na izložbama.
Izlagači su dužni da se u manipulaciji robom pridržavaju carinskih propisa. Odnose sacarinskim organima izlagači regulišu neposredno preko zvaničnog zastupnika ili prekoovlašćenog špeditera.


Zvanični špediter Sajma je preduzeće Right thing. Sve informacije o njihovim špediterskim uslugama mogu se dobiti upitom na e-meil: rightthing@gmail.com.


Izlagači imaju pravo da koriste usluge bilo kog drugog ovlašćenog špeditera. Organizator je u obavezi da izlagaču overi izlagačku prijavu kojom potvrđuje njegovoučešće na manifestaciji i kojom izlagač može ostvariti prava uvoza po carinskim propisima Republike Srbije.


Osiguranje


Eksponati i druga imovina izlagača moraju biti osigurani od krađe, oštećenja i sl. Osiguranje pada na teret izlagača i nije uračunato u troškove izlaganja. Osiguranje mora obuhvatati period od istovara robe na Sajmu do njenog utovara u transportna sredstva za odvoženje sa Sajma. Ukoliko dođe do oštećenja eksponata, a oni nisu osigurani, odgovornost snosi isključivo izlagač.


PRILAZ Beogradskom sajmu iz pravca Zagreba i Novog Sada

 

Kako je saobraćaj preko mosta Gazela zabranjen za kamione ukupne težine preko 3.5 t, jedini prilaz Beogradskom sajmu iz pravca Zagreba i Novog Sada je:


iz pravca Zagreba:


iz pravca Novog Sada:


Prilaz Hali 3

Prilaz Hali 3 za utovar - istovar eksponata.

 

Cvetne dekoracije


Za uslugu cvetne dekoracije Vam preporučujemo "Beocvet" e-mail: beocvet@eunet.rs


Hostese

 

Za uslugu angažovanja hostesa Vam preporučujemo "PSpromo" e-mail: snezana@pspromo.rs


Smeštaj

 

Za usluge obezbeđivanja smeštaja Vam preporučujemo "Champion travel" e-mail: bojana@championtravel.rs, boban@championtravel.rs


ZA SVA OSTALA PITANJA ORGANIZATORU SAJMA MOZETE POSLATI E-MAIL NA:


team@belgradegaming.com


I U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU DOBIĆETE POVRATNU INFORMACIJU.